QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Tìm kiếm thủ tục hành chính:

Người dùng đã đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng Dịch vụ công Sở Y tế tiến hành tìm kiếm thủ tục tại chức năng “Thủ tục hành chính”

Hình 1: Tìm kiếm thủ tục hành chính

2. Chi tiết thủ tục:

Chọn thủ tục trong danh sách để tiến hành đăng ký và nộp hồ sơ

Hình 2: Màn hình xem chi tiết thông tin thủ tục

Tại màn hình xem chi tiết thông tin thủ tục, người dùng có thể tham khảo thông tin quy trình thực hiện, thông tin cơ bản cũng như tham khảo và tải các mẫu biểu đính kèm yêu cầu của thủ tục để thực hiện điền thông tin đăng ký

Hình 3: Màn hình biểu mẫu kèm theo

3. Nhập thông tin hồ sơ:

Nhập các trường thông tin theo đúng mẫu biểu yêu cầu

Hình 4: Màn hình nhập thông tin yêu cầu thủ tục

Trường hợp thủ tục yêu cầu phải nộp các hồ sơ kèm theo (có dấu *), người dùng tiến hành đính kèm các biểu mẫu đó tại màn hình nhập thông tin hồ sơ trước khi gửi hồ sơ cho Sở Y tế

Hình 5: Màn hình đính kèm hồ sơ yêu cầu

4. Gửi và xác nhận:

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm thành phần hồ sơ kèm theo, người dân tiến hành lưu và gửi hồ sơ

Hình 6: Màn hình xác nhận lưu và gửi hồ sơ

5. Đăng ký dịch vụ Bưu điện:

Hệ thống hiển thị màn hình xem lại hồ sơ vừa được gửi. Bên cạnh đó hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế còn cung cấp cho người dùng dịch vụ kết nối tới hệ thống của Bưu điện, hỗ trợ người dùng trong việc gửi hồ sơ gốc cho Sở Y tế tại nhà cũng như nhận kết quả hồ sơ tại nhà qua Bưu điện bằng cách nhấn chọn vào nút  trên màn hình

Hình 7: Màn hình xem lại và đăng ký dịch vụ qua Bưu điện

Ghi chú: trường hợp người dân không có nhu cầu đăng ký các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện thì có thể bỏ qua bước này.

Hình 8: Màn hình đăng ký dịch vụ qua Bưu điện

Người dùng tiến hành nhập các thông tin yêu cầu để đăng ký các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện, bao gồm:

  • Nộp hồ sơ tại nhà: Bưu điện sẽ nhận hồ sơ gốc tại nhà và gửi cho Sở Y tế, người dân không cần phải đến Sở Y tế để nộp;
  • Nhận kết quả tại nhà: khi hồ sơ có kết quả giải quyết, Bưu điện sẽ nhận kết quả giải quyết tại Sở Y tế và gửi kết quả cho người dân tại nhà, không cần phải đến Sở Y tế để nhận kết quả;
  • Nộp và nhận kết quả tại nhà: cả hai phương án trên;
  • Thu phí tại nhà: Người nộp sẽ nộp phí cho nhân viên thu gom hồ sơ, không cần phải đến Sở Y tế để nộp phí.

6. Hoàn thành đăng ký DVCTT:

Hoàn thành các bước, người dân đã đăng ký một dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hình 9: Màn hình thông báo nộp thành công