QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

1. Giới thiệu chung

Chức năng cho phép người dùng đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Sở Y tế có thể quản lý được các hồ sơ cá nhân thực hiện giao dịch trên cổng;

Các hồ sơ được hiển thị theo từng tình trạng xử lý, giúp người dùng có thể theo dõi được tình trạng xử lý, cập nhật bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, thanh toán hoặc nhận kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng;

Người dùng có thể sử dụng chức năng tra cứu nâng cao tương ứng với các tình trạng xử lý hồ sơ để tìm kiếm hồ sơ tương ứng

Hình 1: Màn hình quản lý tình trạng hồ sơ

Từ danh sách hồ sơ hiển thị, người dùng nhấn chọn vào mã hồ sơ để có thể xem thông tin chi tiết của hồ sơ

Hình 2: Màn hình thông tin chi tiết hồ sơ

2. Các tình trạng hồ sơ cơ bản

a. Hồ sơ chưa gửi:

 • Hồ sơ được nhập và lưu lại, chưa thực hiện gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế, các hồ sơ này sẽ được hiển thị tại màn hình Quản lý hồ sơ tương ứng với tình trạng là chưa gửi;
 • Người dùng có thể thao tác chỉnh sửa thông tin nội dung hồ sơ, xóa hồ sơ hoặc thực hiện gửi hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hình 3: Màn hình quản lý hồ sơ chưa gửi

b. Hồ sơ đã gửi:  

 • Hồ sơ đã hoàn thành thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế, các hồ sơ này sẽ được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, xác nhận, người dùng không thể thay đổi thông tin hoặc hủy yêu cầu gửi hồ sơ này.

Hình 4. Màn hình danh sách hồ sơ đã gửi

 • Trường hợp các hồ sơ đã gửi, người dân có nhu cầu rút lại/hủy việc gửi hồ sơ trực tuyến, người dân nhấn vào nút  để rút lại hồ sơ đã gửi, hệ thống sẽ xác nhận việc rút lại hồ sơ (hồ sơ rút lại sẽ nằm trong danh sách "Hồ sơ chưa gửi", người dân có thể cập nhật hoặc xóa hồ sơ đó)

Hình 5. Màn hình xác nhận việc rút lại hồ sơ

c. Hồ sơ đã tiếp nhận:

 • Tình trạng hiển thị danh sách các hồ sơ đã được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế kiểm tra, xác nhận và chấp nhận tiếp nhận hồ sơ, khi hồ sơ được tiếp nhận thì hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận qua thư điện tử mà người dùng đã đăng ký;
 • Các hồ sơ khi được tiếp nhận vào hệ thống, sẽ phát sinh mã hồ sơ (mã tra cứu), người dùng có thể sử dụng mã tra cứu này để tra cứu, theo dõi tình trạng giải quyết của hồ sơ trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

d. Hồ sơ đang giải quyết:

 • Tình trạng hiển thị danh sách các hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, thụ lý hoặc đang chở Lãnh đạo phê duyệt tại Sở Y tế.

e. Hồ sơ yêu cầu thanh toán:

 • Đối với các thủ tục có yêu cầu thanh toán phí/lệ phí, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế sẽ gửi yêu cầu thanh toán trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế;
 • Người dùng truy cập màn hình danh sách các hồ sơ yêu cầu thanh toán và thực hiện thanh toán phí/lệ phí theo quy định (thanh toán trực tuyến qua các ngân hàng, trực tiếp tại Sở Y tế hoặc qua hệ thống bưu điện…).

f. Hồ sơ đã thanh toán:

 • Tình trạng xác nhận các hồ sơ đã thanh toán phí/lệ phí theo quy định, căn cứ vào tình trạng thanh toán, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện các bước giải quyết hồ sơ theo trình thủ tục.

g. Hồ sơ đã có kết quả:

 • Hồ sơ sau khi được Lãnh đạo phê duyệt kết quả giải quyết từ các phòng ban chuyên môn sẽ được cập nhật tình trạng hoàn thành, người dân có thể đến nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại Sở Y tế, qua bưu điện (nếu có đăng ký dịch vụ bưu điện) hoặc nhận kết quả trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế.

h. Hồ sơ đã trả kết quả:

 • Danh sách các hồ sơ người dân đã hoàn thành giao dịch trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến Sở Y tế, danh sách này hỗ trợ người dân tra cứu hoặc xem xét lại các thông tin kết quả đăng ký đã thực hiện.