QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Truy cập Cổng Dịch vụ công:

Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: https://dichvucong.medinet.org.vn/, chọn vào nút  trên màn hình trang chủ để đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ trên Cổng.

2. Điền thông tin:

Nhập các trường thông tin yêu cầu (tương ứng với đối tượng đăng ký là Cá nhân hoặc Tổ chức) tại màn hình đăng ký tài khoản, lưu ý các trường có đánh dấu “*” bắt buộc phải nhập

Hình 1: Nhập thông tin đăng ký tài khoản

2. Xác thực tài khoản:

Sau khi điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi phản hồi thông báo yêu cầu xác thực việc đăng ký qua hai hệ thống SMS và Email (yêu cầu số điện thoại và email đăng ký phải chính xác)

Hình 2: Thông báo xác thực tài khoản qua SMS

Hình 3: Yêu cầu xác thực tài khoản qua Email

Lưu ý: Người dân nhập vào mã kích hoạt được gửi qua SMS và Email để kích hoạt tài khoản đăng ký trên Cổng

Hình 4: Màn hình kích hoạt tài khoản đăng ký

5. Đăng nhập hệ thống:

Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, người dân tiến hành đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng các dịch vụ trên Cổng

Hình 5: Màn hình đăng nhập hệ thống